توسعه روابط بین الملل کارآمد

همکاری و تعامل با شرکت ها، سازمان ها و مجامع تخصصی بین الملل از عوامل مهم تاثیرگذار در سرعت رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور می باشد. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می بایست با رویکرد هوشمندانه و در چارچوب اصول 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ارتباطات و تعاملات موثر و پایدار منطقه ای و فرامنطقه ای را ایجاد و گسترش دهد. در این راستا امور بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برقراری ارتباط با سازمانها، بانک ها، موسسات مالی و شرکت های معتبر بین المللی فعال در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی پیشتاز بوده و نقش مهم و موثری را ایفا می کند.

72%
سهم شرکتهای اروپایی

در تامین دانش های فنی

62%
سهم جذب سرمایه

خارجی در صنعت پتروشیمی

70%
سهم بازار

جهانی از فروش

عمده محصولات صادراتی پتروشیمی