عنوان صفحه

الف- با این امور مکاتبه و اطلاعات کامل از درخواست خود (ماده مورد نظر، محل تحویل و ....) به همراه مشخصات فرد مسئول پیگیری کننده با اطلاعات تماس کامل ارائه گردد تا در اسرع وقت اقدام به ایجاد ارتباط مستقیم با تولید کننده انجام پذیرد. ب- مراجعه به بخش "عمده محصولات صادراتی پتروشیمی" در وب سایت امور بین الملل و انتخاب محصول و نهایتا دسترسی به اطلاعات ارتباط مستقیم با تولید کننده ایرانی.

ضمن مکاتبه رسمی با واحد برگزار کننده سمینار/جلسه و ارسال مدارک مورد نیاز (کپی گذرنامه معتبر و ... ) و تکمیل فرم های مربوطه، هماهنگی های لازم توسط واحد مذکور صورت خواهد پذیرفت .

ارسال درخواست مکتوب رسمی متقاضی به همراه شرح مختصر از موضوع سمینار و اهداف آن، امکاناتی که توسط برگزارکننده متقاضی ارائه می گردد و امکانات مورد انتظار از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ارسال مدارک پشتیبانی در ارتباط با موضوع سمینار (ارائه ها و .....) به همراه پیشنهاد مخاطبان مد نظر (در صورت وجود اتباع بیگانه در بین برگزار کنندگان، سخنرانان و مخاطبان، شرح کامل از سمت به همراه رونوشت گذرنامه ارسال گردد). پس از دریافت درخواست و مدارک هماهنگی های لازم انجام و نتیجه به متقاضی منعکس می گردد.

ضمن مکاتبه رسمی با واحد برگزارکننده سمینار/ جلسه و ارسال مدارک مورد نیاز (کپی گذرنامه معتبر و ..)، و تکمیل فرمهای مربوطه، هماهنگی های لازم توسط واحد مذکور صورت خواهد پذیرفت.

درخواست رسمی و مکتوب متقاضی به همراه سوابق، معرفی کامل و شرح مختصر از موضوع مورد نظر همکاری به این امور ارسال گردد. پس از دریافت درخواست و مدارک، هماهنگی های لازم انجام و نتیجه به متقاضی منعکس می گردد.

ارسال درخواست مکتوب رسمی به امور بین الملل و یا سایر مدیریت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ذکر هدف از برگزاری جلسه، تاریخ و مدت اقامت در ایران و معرفی مدیران ملاقات شونده و ارسال فرم تکمیل شده پیوست و تصویر گذرنامه به همراه آن.

پس از مکاتبه رسمی با امور بین الملل و شرح دلایل و مکانهای مد نظر بازدید و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز (کپی گذرنامه معتبر و ...)، هماهنگی های لازم با واحدهای مربوطه انجام و در صورت اخذ مجوزهای لازم، اقدامات لازم جهت بازدید صورت خواهد پذیرفت.

در صفحه امور بین الملل تعدادی از محصولات اصلی به انضمام شرکت تولید کننده و لینک ارتباطی با شرکت تولیدی وجود دارد. در خصوص دیگر محصولات و اطلاعات جزئی تر به طور مستقیم با مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تماس حاصل گردد.