عنوان صفحه

طراحی، مهندسی، نظارت و اجرا

شرکت های دارای تجربه فنی و مهندسی ایرانی با بهره گیری از سالها تجربه در زمینه  انجام مطالعات امکان سنجی، طراحی مقدماتی و تفصیلی، زمانبندی طرح، مهندسی کارگاهی و نظارت بر ساخت و ساز و اجرای  پروژه­ های پتروشیمی قادر به ارائه کلیه خدمات طراحی، مهندسی، نظارت و اجرای پروژه ­های بزرگ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در عرصه داخلی و بین المللی هستند.

 

PROCESS PLANT

GROUP I

1.       CHEGALESH CONSULTING ENGINEERS

2.       ENERGY INDUSTRIES ENGINEERING & DESIGN (EIED)

3.       ENERCHIMI ENGINEERING CO.

4.       HAMPA ENERGY ENGINEERING & DESIGN CO.(HEDCO)

5.       NAMVARAN ENGINEERING & MANAGEMENT

6.       NARGAN ENGINEERS & CONSTRUCTORS

7.       PETROCHEMICAL INDUSTRIES DESIGN AND ENGINEERING (PIDEC)

8.       SAZEH CONSULTING ENGINEERS

 GROUP II

1.       BINA CONSULTING ENGINEERS

2.       DARYA PALA

3.       DOR RIZ

4.       ENERGY & SANAT CONSULTING ENGINEERS

5.       FARANEGAR SANAT

6.       IRAN INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY (IRITEC)

7.       IRAN ITOK

8.       JONDISHAPOUR

9.       MAAD KIMIYA FARAYAND CONSULTING ENGINEERS (MKF Co.)

10.   NARDIS

11.   OIL DESIGN AND CONSTRUCTION CO.(ODCC)

12.   OIL MICO

13.   SAKHTAR FARDA

14.   SAZEH PARDAZI IRAN

15.   TARH & PALAYESH

16.   TOSEAE PARKHAYE SHIMIAEE (TPSHA)

16.

ENGINEERING SERVICES

GENERAL

1.       DOR RIZ IRAN

2.       ENERCHIMI ENGINEERING CO.

3.       FARANEGAR SANAT

4.       NARDIS

5.       SAZEH PARDAZI IRAN

6.       SHARGAN